English

Tehetséggondozás

EGYESÜLETÜNK REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT

 

Regisztrált tehetségpontként 2015. június 20-án vehettük át a regisztrációról szóló oklevelet. Célunk, hogy környezetünkben élő gyerekek tudásának, képességeinek, egész személyiségének olyan irányú fejlesztését szolgáljuk, amelynek segítségével fizikailag és szellemileg egészséges, a természeti és társadalmi környezettel egyaránt harmóniában élő felnőtté váljanak. Az egyesület tagjai, munkatársai 15-20 év tapasztalattal rendelkező pedagógusok, szakemberek. 2012-től, a megalakulás évétől kezdve a tevékenységek szoros együttműködésben zajlanak az iskolákkal, líceumokkal, szakiskolákkal, lehetőséget teremtünk arra, hogy az iskolai rengeteg elméleti információ mellett hasznosítható tudással, tanulási stratégiákkal gazdagodjanak a programjainkban. Szervezetünk a tehetséggondozásra összpontosít, a kiemelkedő képességű fiatalok azonosítása, fejlesztése fő célunk.

A tehetségek közvetítésére is gondot fordítunk, ezért az adatbázis létrehozása, hálózatépítés, kapcsolatépítés a tehetségpontokkal alapvető feladataink közé tartozik. Jelenleg az SZTT-vel együttműkődésben 206 tehetséget/tehetségígéretet vettünk nyilvántartásba Székelyföldön. A térségben működő civil szervezetekkel is szoros együttműködést ápolunk. Helyi, regionális szinten biztosítunk tehetséggondozó programokat, rendezvényeink a régió minden érdeklődőjéhez eljut a sajtó, hirdetések útján.  A tervezett hatókör tehetségsegítő kezdeményezéseit, a munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkánkba be tudjuk vonni, hiszen programjaink szoros együttműködésben zajlottak a helyi, megyei, regionális szervezetekkel, iskolákkal, nonformális oktatást biztosító intézményekkel. Szorosan együttműködünk a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanáccsal. Partnerkapcsolatot alakítottunk ki a Mikes Kelemen Elméleti Líceummal,  a Gyermekek Palotájával, a Kovászna megyei Csutak Vilmos Pedagógusok Házával, a Vinca Minor Egyesülettel.

A tehetséggondozó programok közül kiemelkedő a Petkes Csaba által kidolgozott „Tanulnijó” tanulásfejlesztő program, amelyben 23 tanuló  vett részt. A program célja a  gyerekeknél egyértelmű és mérhető módon fejlődjenek a tanulási részképességek (koncentráció, vizualitás, auditivitás, lényegkiemelés, asszociativitás, problémamegoldó gondolkodás).

Az interperszonális tehetségterületen nagy érdeklődést mutató 10-15 éves korosztály számára kapcsolódtunk a Terre des Hommes alapítvány „Staféta-nap” programjához, amelynek fő célja a gyerekek döntési jogát biztosítani, motiválni őket a vélemény kinyilvánítására. Tizenöt 14-15 éves  gyerek próbálta ki az általa megálmodott foglakozást, megtapasztalta milyen felnőttnek lenni, döntéseket hozni, résztvenni a helyi közösség életében.

 „Fedezd fel a világot!” program interdiszciplináris megközelítésben, több tantárgy ismeretanyagát integrálja, mélyíti el a  szabadidő tartalmas eltöltése mellett.

Az SZTT által kiírt, a „Székelyföldi tehetségpontok szakmai fejlesztő program” keretén belül került sor a  tehetséggondozó programokban résztvevő pedagógusok/mentorok képzésére. 10 személy vett részt egyesületünk részéről a ";;;Tehetségazonosítás és mérések";;; című képzésen, ahol  dr. Balogh László és dr. Dávid Imre, a debreceni Pszichológiai Tanszék vezetői áttekintették és összefoglalták a tehetségek fejlesztési módozatait, az egyéni fejlesztési tervek tartalmi és társadalmi összetevőit. Az elméleti felkészüléshez szakmai gyakorlat társul, sor kerül egy jó gyakorlat megtekintésére Magyarországon, a törökszentmiklósi differenciált fejlesztő csoportkezelési gyakorlatával és eredményeivel ismerkednek meg a résztvevők.